ج. اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۹

موارد پاسخگویی شده به مسائل و مشکلات کشاورزان و دامداران

شمارهسوال یا مساله مطرح شدهدستگاه پاسخ دهندهپاسخ دستگاه
1خوراک دامداران بر چه اساس توزیع میشود؟مدیریت جهادکشاورزیبر اساس طرح هویت گذاری دام، میزان ثبت شده بیمه دام و طیور