پ. مهر ۱ام, ۱۴۰۰

ماه: مرداد 1399

تحقيقات باستان شناسان سازمان ميراث فرهنگي نشان ميدهد که بشرويه قدمت زيادي داشته يکي از دلايل اين ادعا قلعه اي...