چ. مرداد ۶ام, ۱۴۰۰

@dmin_bosh

تحقيقات باستان شناسان سازمان ميراث فرهنگي نشان ميدهد که بشرويه قدمت زيادي داشته يکي از دلايل اين ادعا قلعه اي...